Pædagogik og behandling

Via en miljøterapeutisk tilgang efterstræbes der i Aabyhus familielignende rammer både, hvad angår de fysiske rammer samt dagligdagens struktur og indhold. Dagligdagen indrettes i overensstemmelse med et klart ønske om at understøtte børnenes udvikling, følelse af trivsel samt medinddragelse i overensstemmelse med deres alder og generelle funktionsniveau. Det er vores grundlæggende hensigt, at barnet på sigt opnår tilstrækkelig tillid både til sig selv og andre således, at barnet over tid formår at indgå i sociale fællesskaber på en tilstrækkelig hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

I Aabyhus arbejdes der rent pædagogisk med afsæt i to grundlæggende pædagogiske metoder; en relationsorienteret tilgang understøttet af en systemafhængig tilgang. Overordnet set betyder det, at Aabyhus har fokus på at barnets sociale og følelsesmæssige udvikling foregår i relationen til en ansvarlig og omsorgsfuld voksen. Samtidig arbejdes der med udgangspunkt i vores erfaring af, at det relationelle arbejde optimeres og skaber forudsigelighed for barnet, hvis det udføres af en personalegruppe, der opretholder ensartede dagsrytmer og struktur tilpasset det enkelte barns behov.

Aabyhus’ behandlingskultur og relateringsstil er farvet af en mentaliseringsbaseret tilgang, hvor behandlingspersonalet med afsæt i egen mentaliseringsevne søger at forstå, rumme og håndtere barnets adfærd på en for barnet hjælpsom og affektregulerende måde. Behandlingsmæssigt er ønsket samtidig, at understøtte barnets egen mentaliserings evne. Den mentaliserende tilgang ser bagom adfærden og hjælper med, at opdage både egne og andres mentale tilstande herunder bl.a. følelser og intentioner. Det bidrager til at forklare adfærd og giver på sigt barnet og den unge mulighed for at kunne forstå og regulere egne følelser og adfærd. Herudover integreres viden og pædagogiske metoder relateret til det enkelte barns vanskeligheder og eventuelle diagnoser.